دانشکده آموزش H.S.E

 

پروژه : دانشکده آموزش H.S.E، اطفاءحریق، امداد و نجات

کارفرما : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : کنگان، برکه چوپان

         مدت زمان : 1397

موضوع پروژه : این شرکت در سال 1397 با به دست آوردن مجوزات لازم و همکاری فرمانداری کنگان در حال احداث دانشکده فنی تخصصی در زمینه H.S.E، اطفاءحریق و امداد و نجات جهت آموزش های عملی و تئوری بر اساس استاندارهای روز اروپا می باشد.