نیروگاه سیکل ترکیبی بوستانو

کارفرما : شرکت مپنا « توسعه 2 »

پیمانکار : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : عسلویه ، بوستانو  (نیروگاه سیکل ترکیبی B.O.O)

مدت زمان : 1396 الی در دست اجرا

موضوع پروژه : اجرا و نظارت خدمات ایمنی و آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی، مدیریت ایستگاه آتش نشانی و بکارگیری نیروی آتش نشان جهت انجام عملیات اطفاءحریق و امداد و نجات و نظارت بر سیستم ایمنی کارگاه به همراه یک دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی و برگزاری کلاس های آموزش آکادمیک H.S.E ، امداد و نجات در ارتفاع، اطفاءحریق صنعتی، مدیریت بحران به انجام رسیده است.

عملیات اطفاءحریق : 4 مورد

عملیات امداد و نجات : 1 مورد

         مانور : 12 مورد