جزئیات پروژه

نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه

کارفرما : شرکت مپنا « توسعه 3»

پیمانکار : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : شهر گناوه (نیروگاه سیکل ترکیبی)

مدت زمان : سال 1389 الی 1392

موضوع پروژه : اجرا و نظارت خدمات ایمنی و آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی، مدیریت ایستگاه آتش نشانی و بکارگیری نیروی آتش نشان جهت انجام عملیات اطفاءحریق و امداد و نجات و نظارت بر سیستم ایمنی کارگاه به همراه یک دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی و برگزاری کلاس های آموزش آکادمیک H.S.E ، امداد و نجات در ارتفاع، اطفاءحریق صنعتی، ریسک شناسی، شناخت مواد، مدیریت بحران به انجام رسیده است.

عملیات اطفاءحریق : 14 مورد

عملیات امداد و نجات : 9 مورد

مانور : 39 مورد