جزئیات پروژه

فاز 13

کارفرما : شرکت نیر پارس « گروه مپنا »

پیمانکار : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : کنگان ، پالایشگاه فاز 13 رجب

مدت زمان : 1393 الی در دست اجرا

موضوع پروژه : اجرا و نظارت خدمات ایمنی و آتش نشانی فاز 13 پارس جنوبی مدیریت ایستگاه آتش نشانی و بکارگیری نیروی آتش نشان جهت عملیات اطفاءحریق و امداد ونجات و نظارت بر سیستم ایمنی H.S,E به همراه یک دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی و برگزاری کلاس های آموزش اطفاءحریق صنعتی، امداد و نجات، مدیریت بحران به انجام رسیده است.

عملیات اطفاءحریق : 9 مورد

عملیات امداد و نجات : 6 مورد

          مانور : 30 مورد