جزئیات پروژه

پتروشیمی دماوند

 

کارفرما : شرکت مپنا « توسعه 3 »

پیمانکار : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : شهر عسلویه (نیروگاه سیکل ترکیبی)

مدت زمان : 1389 الی 1393

موضوع پروژه : اجرا و نظارت خدمات ایمنی و آتش نشانی نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند، مدیریت ایستگاه آتش نشانی و بکارگیری نیروی آتش نشان جهت انجام عملیات اطفاءحریق و امداد و نجات و نظارت بر سیستم ایمنی کارگاه به همراه یک دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی و برگزاری کلاس های آموزش آکادمیک H.S.E ، اطفاءحریق، امداد و نجات، مدیریت بحران، شناخت مواد به انجام رسیده است که در تمامی موارد مورد تقدیر قرار گرفته است.

عملیات اطفاءحریق : 17 مورد

عملیات امداد ونجات : 8 مورد

مانور : 48 مورد