•  


اشتراک گذاری :

جزئیات پروژه

فاز 16-15

کارفرما : شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی« S.P.G.C »

پیمانکار : شرکت اطفاءگران خلیج فارس

محل پروژه : عسلویه فاز 16-15

مدت زمان : سال 1396

موضوع پروژه : اجرای خدمات ایمنی و آتش نشانی فاز 16-15 پارس جنوبی، بکارگیری نیروی انسانی به همراه یک دستگاه خودرو سنگین آتش نشانی جهت عملیات های اطفاءحریق و امداد و نجات.

عملیات اطفاءحریق : 1 مورد

عملیات امداد و نجات : 2 مورد

مانور : 7 مورد